_______ _______ _______ __________________ _______ _______ _________ _______ _______ _ _______ _______ _______ _________ _______ _______ ( ___ )( ____ \( ____ \\__ __/\__ __/ ( ___ )( ____ )\__ __/ ( ____ \( ____ \( ( /|( ____ \( ____ )( ___ )\__ __/( ___ )( ____ ) | ( ) || ( \/| ( \/ ) ( ) ( | ( ) || ( )| ) ( | ( \/| ( \/| \ ( || ( \/| ( )|| ( ) | ) ( | ( ) || ( )| | (___) || (_____ | | | | | | | (___) || (____)| | | | | | (__ | \ | || (__ | (____)|| (___) | | | | | | || (____)| | ___ |(_____ )| | | | | | | ___ || __) | | | | ____ | __) | (\ \) || __) | __)| ___ | | | | | | || __) | ( ) | ) || | | | | | | ( ) || (\ ( | | | | \_ )| ( | | \ || ( | (\ ( | ( ) | | | | | | || (\ ( | ) ( |/\____) || (____/\___) (______) (___ | ) ( || ) \ \__ | | | (___) || (____/\| ) \ || (____/\| ) \ \__| ) ( | | | | (___) || ) \ \__ |/ \|\_______)(_______/\_______/\_______/ |/ \||/ \__/ )_( (_______)(_______/|/ )_)(_______/|/ \__/|/ \| )_( (_______)|/ \__/

⎯⎯⎯  tomfasano  ⎯⎯⎯